So vzdialenosťou od bydliska reprezentanta klesá frekvencia návštev.

Na vyhodnotenie využívame v tomto prípade viacero metodík, jednou z nich je porovnanie podľa mesiacov od posledného kontaktu.

Na grafoch sú vybrané dva okresy toho istého reprezentanta. Na prvý pohlaď vidieť, že v pomere počtu návštev k počtu adries vedie domáci Prostějov. Ďalej vidíme, že všetkých A klientov navštívil pred 3. až 5. mesiacmi. Naopak v Olomouci je veľké množstvo A klientov, ktorých reprezentant nevidel 6 a viac mesiacov. Tento graf je možné doplniť o demografické údaje, údaje z predaja liekov alebo aj z účtovného systému nákladov na podporu predaja.

Neochota hľadať nových klientov.

Na zisťovanie neochoty hľadať nových klientov využívame metódu porovnávania reprezentantov podľa fázy životného cyklu návštevy:

Prvý graf „Rozvoj vzťahov“ udáva počet bežných návštev u klientov po reprezentantoch. Druhý graf „Nadštandardné vzťahy“ udáva počet návštev u klientov, kde reprezentant chodí často. Tretí graf „Akvizícia“ udáva počet nájdených nových kontaktov po reprezentantoch.

Preskúmaním grafov zistíme, že napr reprezentant – rep2 dáva prednosť „starým známym“na rozdiel od rep3, ktorý sa snaží získať nových klientov.

 Náklady na semináre.

Hľadali sme spôsob ako porovnať reprezentantov medzi sebou podľa nákladov, počtu účastníkov a počtu seminárov a pritom ukázať, kto má tendenciu k veľkým akciám, kto robí veľa seminárov a kto má drahé semináre v pomere k počtu účastníkov.

Každá gulička predstavuje jedného reprezentanta. Čím je väčšia, tým má reprezentant viac seminárov. Na prvý pohľad z grafu „vyskakujú“ reprezentanti, ktorí sú odlišní.